ភាសា :

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ SFRD

Address : Office# 42FEo, Street 6B, Sangkat Dankor, Khan Dankor, Phnom Penh, Cambodia
Tel        : + (855) 23 6660656

Mobile  : + (855) 12 22 99 41
Email   : leangsfrd@gmail.com
Web     : www.sfrdcambodia.org

ទំរង់ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងតាមផែនទី

Solidarity Fund for Rural Development(SRFD)

Address : #25 Street 13, Sangkat Chey Chumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
Tel        : 081 6000 45 / 081 6000 46
Email   : info@sfrdorg.org
Web     : www.sfrdorg.org